RODOKlauzula informacyjna RODO

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy OLWIS s.c., ul. Generała Zygmunta Padlewskiego 86, 07-410 Ostrołęka. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: olwissc@wp.pl lub telefonując pod numer: 29 766 45 17.

2.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów i kontaktów handlowych. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:

3.zawarcia i wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

4.spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

5.ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia

6.w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

1.Państwa dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim poza naszymi podwykonawcami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom państwowym.

2.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.

3.Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

4.Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

5.Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wykonania umowy

6.W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy OLWIS s.c., ul.Generała Zygmunta Padlewskiego 86, 07-410 Ostrołęka, tel. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: olwissc@wp.pl lub telefonując pod numer:  29 766 45 17
  2. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie firmy. Monitoring wizyjny realizowany jest na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje część obszaru znajdującego się wewnątrz budynku firmy.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO.
  8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ZPHU "OLWIS" s.c.

07-410 Ostrołęka
ul. Padlewskiego 86 B

tel./fax (29) 766 45 17

olwissc@wp.pl

© 2022 ZPHU „OLWIS” s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zaprojektowane przez FHU BABIK .